kemikaliesanering

Sanera kemikalier

Kemikaliesanering

Innan någon kemikaliesanering kan göras måste vi inspektera och ta reda på fakta om den eller de kemikalier som släppts ut. Vi samarbetar både kemikalieleverantörer och med berörda myndigheter vid behov för att klargöra riskbilden innan saneringsarbetet påbörjas.

Utsläpp av kemikalier är högsta beredskap.

  • Kemikaliesanering ställer stora krav på projektledning och kvalificerad personal samt rätt teknisk utrustning.

Kemikalier är ofta farliga

Kemikalieutsläpp är ofta farliga för både människa och natur och kan också spridas med vinden.

Vi sanerar maskiner, tankar, lokaler och yttre miljö som påverkats av utsläppet. Vi tar hand om avfallet på ett säkert sätt och ser till att det blir omhändertaget. Utsläppen kan vara till exempel kemikalier av olika slag, kvicksilver, lösningsmedel, gifter, lut, glykol, tryckfärger, oljor, lim, syror, läkemedel etc.

I förebyggande syfte kan vi hjälpa till med att sanera utrymmen där kemikalier förvaras och hanteras samt bortfraktning och omhändertagande av kemikalier och kemikalierestprodukter.

Kontakta oss